O Nama

O nama

ISTORIJAT

Tokom i neposredno nakon ratnih sukoba, uporedo sa jačanjem militarizacije, širom svijeta rađala su se i rađaju se tzv. „djeca rođena zbog rata“, odnosno djeca za koju je manja vjerovatnoća da bi se rodila da nije bilo rata u određenom regionu, a gdje su njihovi očevi poslani ili su se nalazili po službenoj ili vojnoj dužnosti. U bosanskohercegovačkom kontekstu, ova kategorija obuhvata djecu čiji su očevi bili: a) vojnici-pripadnici suprotstavljene vojske, tj. druge etnonacionalne grupe u odnosu na grupu kojoj je pripadala majka (roditelji pripadnici ranije zaraćenih, tzv. neprijateljskih strana).; b) pripadnici stacionarnih / mirovnih snaga (UNPROFOR, IFOR, SFOR i sl.); ili c) djelatnici stranih humanitarnih misija, a majke lokalne žene.

U Bosni i Hercegovini često govorimo o posljedicama rata, ali vrlo rijetko o jednoj od najranjivijih kategorija – „djeci rođenoj zbog rata“ koja su doživjela povrede prava djeteta. Rezultati dosadašnjih istraživanja, izvještaji UN-a i novinarski izvještaji upućuju da „djeca rođena zbog rata“, nerijetko nepriznata i odbačena od strane očeva, i ostavljena na brigu i staranje majkama i/ili zajednici u kojoj su rođena, odrastaju uskraćena za brojna prava djeteta i sa mogućim problemima identiteta, stigme, diskriminacije, marginalizacije i/ili izolacije.

Udruženje “Zaboravljena djeca rata” osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.

MI NE RADIMO, MI POMAŽEMO U KREIRANJU SUPORTIVNE ZAJEDNICE!!

Uprkos težini odrastanja u kontekstu višedimenzionalne deprivacije i mnogostrukih povreda dječijih prava, što je u potpunoj suprotnosti sa UN Konvencijom o pravima djeteta, ne želimo da se „djeca rođena zbog rata“, od kojih su neki sada već mlade odrasle osobe, posmatraju samo kao bespomoćne žrtve. Ona, kao i sva druga djeca i mladi, zaslužuju pažnju, posvećenost i prilike za potpuno ostvarenje svih svojih potencijala.
Razumijevajući potrebe i poštujući prava djece i mladih iz ove kategorije, okupili smo se da bi zajednički kreirali suportivnu zajednicu aktivista i volontera koji će pomoći „djeci rođenoj zbog rata“ prelazak u svijet odraslih i neovisnost. Naš pristup je holistički i participativan, te stoga uključuje zaštitu, osnaživanje i osposobljavanje „djece rođene zbog rata“ za preuzimanje proaktivne uloge u zagovaranju usmjerenom na unaprjeđenje njihovog statusa, pružanje “jednakih prilika za sve” i njihovo nesmetano uključivanje u razvojne procese s ciljem investiranja u sigurniju i svjetliju budućnost.

Vizija

Svijet u kojem će svako dijete biti prihvaćeno i voljeno.

Misija

Osigurati pristup obrazovanju, adekvatnoj socijalnoj zaštiti, psihološkoj podršci, tržištu rada i pristup pravdi kroz razumijevanje i zaštitu prava “djece rođene zbog rata”.

Posvećeni smo pružanju pomoći i podrške “djeci rođenoj zbog rata” koja su doživjela povrede prava djeteta, a s ciljem prevazilaženja negativnih iskustava, vraćanja povjerenja i osiguranja prilika za izgradnju mirnije i prosperitetnije budućnosti za sebe, svoje porodice i zajednicu u kojoj živimo.