KONKURS ZA ANGAŽOVANJE PRAVNIKA/ICE

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE PRAVNIKA/ICE

Udruženje Zaboravljena djeca rata objavljuje konkurs za angažovanje pravnika/ice na period od 12 mjeseci na pola radnog vremena (50%) u okviru projekta „Zakonsko i društveno prepoznavanje djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Medice mondiale, organizacije za ženska prava sa sjedištem u Kelnu, u Njemačkoj.

Tokom i neposredno nakon ratnih sukoba, uporedo sa jačanjem militarizacije, širom svijeta rađala su se i rađaju se tzv. „djeca rođena zbog rata“, odnosno djeca za koju je manja vjerovatnoća da bi se rodila da nije bilo rata u određenom regionu, a gdje su njihovi očevi poslani ili su se nalazili po službenoj ili vojnoj dužnosti. U bosanskohercegovačkom kontekstu, ova kategorija obuhvata djecu čiji su očevi bili: a) vojnici-pripadnici suprotstavljene vojske, tj. druge etnonacionalne grupe u odnosu na grupu kojoj je pripadala majka (roditelji pripadnici ranije zaraćenih, tzv. neprijateljskih strana).; b) pripadnici stacionarnih / mirovnih snaga (UNPROFOR, IFOR, SFOR i sl.); ili c) djelatnici stranih humanitarnih misija, a majke lokalne žene.

Udruženje Zaboravljena djeca rata  osnovano je 2015. godine od strane nekoliko entuzijasta – aktivistica za ljudska prava i “djece rođene zbog rata” iz Bosne i Hercegovine, koja su ostala u sjeni rata i poraća, nevidljiva i neprepoznata kao vulnerabilna kategorija djece, u zemlji porijekla svojih majki i/ili zemlji porijekla svojih bioloških očeva.

Udruženje Zaboravljena djeca rata je prvo i trenutno jedino udruženje u cijelom svijetu koje na potpuno drugačiji način pristupa tematici djece rođene zbog rata. Prvo koje radi na društvenoj i pravnoj vidljivosti, prvo koje okuplja članove/ice, a koji pripadaju gore navedenim kategorijama.

Udruženje radi na pravnoj i društvenoj prepoznatljivosti kategorije „djece rođene zbog rata“. Pored toga, ZDR radi na podršci, jačanju kapaciteta i kreiranju sigurnog okruženja za djecu rođenu zbog rata i žene koje su preživjele ratna silovanja bez obzira na etničku pripadnost u BiH, ali ZDR kao Udruženje svoje kapacitete koristi kako u regiji, tako internacionalno.

_____________________________________________________________________________

Angažman pravnika/ice na period od 12 mjeseci na pola radnog vremena (50%) realizuje se u okviru projekta „Zakonsko i društveno prepoznavanje djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“. Glavni cilj  projekta jeste kreiranje mehanizama za uspostavljanje pravnog statusa za djecu rođenu zbog rata. Glavni cilj ujedno predstavlja i glavni razlog za objavu ovog konkursa. Svjesni činjenice da je tema „djece rođene zbog rata“ relativno nova u javnosti, ali ne i u stvarnosti, Udruženje će pravniku/ici, u slučaju potrebe obezbijediti dodatnu literaturu, te otvoriti mogućnost aktivnih konsultacija tokom trajanja ugovora.

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Diplomirani/a pravnik/ica;
 • Poznavanje međunarodnih i domaćih standarda/zakona/konvencija/strategija o ljudskim pravima (ženskim i dječijim pravima);
 • Istraživačke vještine sa posebnim naglaskom na stručnu analizu u okviru domaćeg zakonodavstva (analiza iz perspektive ljudskih prava), te posjedovanje znanja za korištenje komparativne metode u analiziranju;
 • Posjedovanje znanja iz sljedećih oblasti: poznavanje zakonskog i političkog okvira za izgradnju mira, koncepti i važnost suočavanja sa prošlošću, ženska prava, ravnopravnost spolova, diskriminacija i stigmatizacija, politička uređenost BiH, etnonacionalizam i separacija.
 • Potrebno prethodno iskustvo u analiziranju zakona Bosne i Hercegovine (uključujući FBiH, RS i Brčko Distrik), te iskustvo u kreiranju preporuka za izmjene i dopune postojećih zakona;
 • Poželjno je poznavanje engleskog jezika radi boljeg razumijevanja literature na temu „djece rođene zbog rata“;
 • Iskustvo u radu na računaru, posebno u programima MS Office paketa, te Internet pretraživača;

OPIS POSLOVA:

 • Blagovremeno izvršavanje datih zadataka i dužnosti;
 • Analiziranje međunarodnih standarda/zakona/konvencija/strategija od ljudskim pravima i slobodama;
 • Analiziranje zakona Bosne i Hercegovine, kao i zakona Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta;
 • Kreiranje preporuka u saradnji sa koordinatoricom projekta, te predstavnikom/com Udruženja;
 • Pisanje pravnih članaka za website Udruženja;
 • Nadgledanje i pružanje mišljenja vezano za nove zakone i reforme u pravnom smislu;
 • Pisanje izvještaja o izvršenim analizama sa preporukama za dalju distribuciju analize;
 • Prisustvo sastancima Udruženja;

Dodatne mogućnosti: poslovna putovanja sa predstavnicom Udruženja Zaboravljena djeca rata + dobrovoljno učešće na ostalim aktivnostima Udruženja;

TRAJANJE ANGAŽMANA:

 • Konkurs traje do 15.06.2020. godine, a proces selekcije biće završen do 23.06.2020. godine;
 • 12 mjeseci (s tim da je prvi mjesec predviđen za probni rad);
 • Potpisivanje ugovora predviđeno za period do 25.06.2020 godine;
 • Produženje ugovora ovisi o adekvatnosti i učinkovitosti izvršavanja zadataka i dužnosti, kao i o finansijskim mogućnostima Udruženja za nastavak saradnje;

OBAVEZE UDRUŽENJA:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje svih dogovorenih uslova rada, a koji će biti navedeni u ugovoru. Dva primjera ugovora zadržava Udruženje, jedan angažovana osoba;
 • Udruženje se obavezuje na blagovremeno obavještavanje o potencijalnim izmjenama u sklopu projekta;
 • Udruženje se obavezuje na poštivanje radnog odnosa i ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti uzimanja slobodnih dana/godišnjeg odmora/bolovanja;
 • Tokom svakog radnog dana Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti korištenja pauze od 30 minuta koja ulazi u satnicu;
 • U skladu sa dogovorom, angažovana osoba može raditi i od kuće u slučaju potrebe;
 • Informacije o visini plate i organizaciji radnog vremena ćete dobiti tokom intervjua;

Molimo vas da na email zaboravljenadjecarata@outlook.com pošaljete sljedeće dokumente:

 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Komparativna (stručna) analiza Zakona o ličnom imenu na nivou Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Objasniti sličnosti i razlike ovih zakona, ukazati na potrencijalne propuste zakona i navesti najmanje dvije preporuke za izmjenu i dopunu postojećih zakona.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem sljedećih email adresa:

zaboravljenadjecarata@outlook.com ili ajna.jusic@outlook.com.

Također, budite slobodni kontaktirati i putem telefona +387 62 549 374 (kontakt osoba ispred Udruženja je Ajna Jusić).

Objavljeno: May 20, 2020