Breaking Free

Breaking Free

Izložba „Breaking Free“ inspirisana je pričama djece rođene zbog rata i njihovih majki, borbama koje vode u tišini, nevidljivi u društvu ispunjenom stigmom i diskriminacijom. Izložba prije svega šalje ideju solidarnosti, empatije, slobode, jednakosti i izbora. Stigma vezana za seksualno nasilje u konfliktu i njegove žrtve, jednako se vezuje i za djecu rođenu zbog rata, što je u Bosni i Hercegovini značajnim dijelom doprinijelo odbacivanju i/ili
Napuštanju ove kategorije djece od strane njihovih majki i/ili očeva, a njihova prava, potrebe i vulnerabilnosti ostali su neprepoznati i ignorirani od strane vlasti već više od 24+ godine. Ova izložba je posebno veliki poduhvat za nas (djecu rođenu zbog rata) jer ovaj put nekoliko naših članova po prvi put izlazi u javnost sa svojom pričom, svojim licem nakon života u tami, diskriminaciji. Ovo ujedno predstavlja i snagu djece rođene zbog rata koji uprkos društvenoj i zakonskoj nevidljivosti su odlučili suočiti se sa društvom i svojim pričama učiniti korak prema jednakoj i ravnopravnoj zajednici. Ono što smatramo najposebnijim i najvažnijim dijelom ove izložbe I okruglog stola jeste to što su i naše majke, kao i žene koje su preživjele silovanje tokom ratne agresije progovorile i poslale sa djecom rođenom zbog rata zajedničku poruku. Izložba je rađena u saradnji sa umjetnikom Sakher Almonem.

Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa.
Let’s be a society of equal values and not a society of different labels
.

The exhibition “Breaking Free” was inspired by the stories of children born because of the war and of their mothers, and their fights they fight in silence, invisible in the society filled with stigma and discrimination. Above all, the exhibition sends out the idea of solidarity, empathy, freedom, equality, and choice. Stigma related to sexual violence in conflict and its victims is equally strong on the children born because of the war. In Bosnia and Herzegovina, this has largely been a reason for rejection and/or abandonment of these children by their mothers and/or fathers, while their rights, needs, and vulnerability remained unrecognized and ignored by the authorities for more than 24 years. This exhibition is of special importance for us (the children born because of the war) because this is the first time that some of our members are coming out in public with their story, their face afterlife in darkness and discrimination. At the same time, this also shows the strength of children born because of the war, for having decided to face the society and take a step forward to the equal and indiscriminate community, despite the social and legal invisibility. What we consider to be the most important and significant part of this exhibition and round table is that our mothers, including women who survived rape during the war and aggression, spoke up and sent a joint message with the children born because of the war. The exhibition was created in collaboration with artist Sakher Almonem.